Follow by Email

zaterdag 23 november 2013

Windfluiter or whistle blower

23 november
Windfluiter

Aan de kust bij Vlissingen zag ik lang geleden een windorgel  [1]. Dat bracht me op het idee om aan een driedimensionale dimensie een vierde dimensie toe te voegen, die van geluid. Op mijn balkon in Huizen waait het veel, en omdat het uitziet op de tuin zou een fluitende tuinkabouter niet misstaan.

En daar gaan we dan.

Van kleirollen bouw ik een figuur op die in onderdelen wordt samengesteld, anders past die niet in de oven. Na het bakken kunnen de delen zo op elkaar worden geplaatst en is de figuur ook nog eens stormvast en vorstbestendig. Maar wat nu als het niet waait en je wilt toch geluid?
Dan blaas je op het tuitje van zijn hoed en je krijgt een fluittoon.

Materiaal witbakkende grove chamotteklei. Hoogte ca 90 cm.  Bouwjaar 2007
Whistleblower

It has been a long time since I saw a wind chime near the coast of Vlissingen, and it gave me the idea to add the dimension of sound to a sculpture. On my balcony in Huizen there is often wind, and because it looks out on the garden a gnome seems the right form.

So here we go.
With clay roles I build a figure made ​​up in different parts, because otherwise is doesn’t fit in the kiln. After firing  the figure can be assembled, and it turned out to be storm and frost resistant.
But what if there is no wind and you want to hear a sound? Then you blow on the nozzle of his cap and you are a whistleblower.

Material:  white coarse chamotte clay. Height approx 90 cm. Year 2007

donderdag 14 november 2013

Bastoncini di Bacchus

Under construction:
Bacchus stokjes/ bastoncini di Bacchus/ Bacchus botok/ Bacchus sticks/bâtons Bacchus

Naast mijn grotere werk ben ik ook bezig met een serie stokbeelden, en daarvoor gebruik ik de stokken die de wijnboeren gebruiken om de druivenstruiken te ondersteunen, deze stokken worden karó genoemd. Het zijn dus eigenlijk een soort stokjes van Bacchus, en zo gaat deze serie beelden heten, en dan vind ik nu eenmaal dat daar een Italiaanse naam bij hoort, klinkt lekker. Als het niet correct is hoor ik het wel van mijn Italiaanse vrienden.
Het is een klus om van een stok die ca 100x4x4 cm is, een beeld te maken; goed kijken hoe de vorm van de stok is, en putten uit een rijke fantasie, vormen de startcriteria. Het is uitdagend werk.
Een extra uitdaging in deze serie is het toepassen van kleur, ik ben nu eenmaal opgegroeid met de natuurlijke kleur van hout, maar ik zie hier wel zeker de meerwaarde van kleuren.

Het eerste  beeld dat ik maakte zag ik vrij snel in de stok, de gebogen lijn deed me denken aan de zogenaamde gotische s-lijn, een elegante pose van de vrouw in de 14e en 15e eeuw, met een verfijnde uitwerking. Mijn ex-leerlingen weten precies hoe dat eruit ziet, of ze zoeken nog even op het web naar info, dat is hen bekend. Van deze stok maakte ik een engel, met een holle rug en bollende buik, grote samengevouwen vleugels en een ingetogen blik. De kleur is in een aantal lagen, schraal opgebracht. Liefst werkte ik de vleugels uit met bladgoud, maar zover ben ik nog niet.

Materiaal acacia, en acrylverf. Afmetingen: stok 82, daarop beeldje van 46x4x4cm.


 Under construction:
Bacchus stokjes/ bastoncini di Bacchus/ Bacchus botok/ Bacchus sticks/bâtons Bacchus
Besides my larger work I am also working on a series of stickimages, and for that I use the sticks that winemakers use to support the vines, these sticks are called Karó .
It is actually a kind of sticks-of-Bacchus , and so this series statuette will be called, and I think that  the Italian name fits well. If the translation it is incorrect, I will hear it from my Italian friends .
It is a audacious to create a statuette out of a stick from  ca 100x4x4 cm; my starting criteria are looking  at the shape of the stick, and put from my rich imagination.
An additional challenge in this series is the use of color, I am accustomed to the natural color of wood, but  here I'm convinced of the value of colors.
I saw this first statuette that I have made, pretty soon in the stock , the curved line reminded me of the so-called Gothic s - line , an elegant pose of the woman in the 14th and 15th centuries, with a sophisticated effect . My former students know exactly what that looks like, or they look a bit on the Web for information, they can find it for sure. Out of this stick I made an angel, with a hollow back and bulging belly, big wings folded and an understated look . The color is applied in a number of thin layers. I prefer to work the wings with gold, but so far I have not yet .
Material acacia , and acrylic paint. Dimensions: 82 stick , the statuette 46x4x4cm .

vrijdag 8 november 2013

BBB / IOS

BBB

-4- 1 Thandt
Dit beeld-1-stond in mijn tuin, maar eigenlijk is het hout niet geschikt, het is te zacht en snel onderhevig aan verwering. Het stond er 6 maanden en ik heb het nu verplaatst naar een mooie plek onder mijn veranda. Maar het is en blijft een buitenbeeld, al is het nu eigenlijk een binnenbuitenbeeld, een BBB dus. 
-2,2-
Op bijgaande foto´s laat ik iets zien van het ontstaansproces.


-2,1-
Ik begon met een bijna niet te tillen blok hout-2-, waarvan ik besloot een hand te maken

Al werkend kwam ik steeds maar zachte plekken tegen die ik weghakte.

-2,3-
-3-
Tegen het einde kwam de handvorm, maar die vond ik te lomp.-3-.
-5-
Toen was ik al maaaaanden bezig. En nog niet tevreden, naar mijn idee was er te weinig textuur in het hout, ik vond mijn oplossing door een abstraherende aanpak.-4-


Om het beeld te accentueren tegen de achtergrond, was een contrasterend rood accent nodig.-5-Titel: Thandt
Populier hout, 
Afmtingen 125x40x40 cm, 
Jaren  2008-2013

IOS

This statue  -1- stood in my garden, but in fact it is not a suitable timber, it is too soft and subject to rapid weathering. It was there six months and I have now moved it to a nice spot under my porch. But it is still an outside statue, though it is actually an InsideOutsideSculpture, so an IOS.

On the photos I show something of the creation process.
I started with a block-2,1-, almost impossible to lift, timber,  which I decided to transform into a hand. Whilst working I constantly had to chop off soft spots -2,2 + 2,3- and at the end emerges the handform, but it was too rude for me. -3-
At that moment I had been working on it for months and months.  But  I was not satisfied, I found it too little texture in the wood,I found my solution by working to an abstraction.-4-

To accentuate the statue against the background a contrasting red accent was needed-5-.

Title: Thandt
Poplar wood, 
dimensions125x40x40 cm, 
Year 2008-2013zaterdag 2 november 2013

Dryope, nymf.

A dead tree  gives firewood , but a dead plum tree, that´s wood for sculpting.  But surprisingly dead wood means wood rot and woodworm, the log is lying on the workbench and chisels go into it.

What do you make, ask Otto, a retired photographer from Budapest . I do not know, but think , given the shape I see arise , a woman . Aha, you make your own muse ?

Ultimately, it does not become my muse but a special woman, Dryope. The dimensions: the trunk is 10,5 cm the diameter and height 139 cm.
Dryope is one of the Greek dryads, they protected the fruit and woe if you caused
damage to a tree, you waited a punishment. There I was not afraid , I would rather give Dryope 's miserable story a different turn.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Dryope
Her hands extend in a pleading  gesture to the gods to free her from the treetrunk.
Well , that struggle has taken a while for me, sometimes something broke off and I had to use a replacement piece, but after all this is for me the most valuable statue I currently have. It's not for sale, unless you want to pay the palindrome price of € 1313131, then I might sell it .

Nymf DryopeEen dode boom levert brandhout voor de kachel,  maar een dode  pruimenboom, dát is hout om een beeld uit maken.  Maar dood hout betekent verrassend hout, met rotte plekken en houtworm,.... de stam ligt op de werktafel en de beitels gaan erin.


Wat maak je vraagt Otto, een gepensioneerde fotograaf uit Boedapest. Ik weet het nog niet, maar denk, gezien de vorm die ik zie ontstaan, een vrouw.  Aha, je maakt je eigen muze? 

Uiteindelijk is het niet mijn muze geworden  maar een bijzondere vrouw, Dryope. De afmetingen:  de stam is doorsnede 10,5 cm en de hoogte is  139  cm. 

Dryope is een van de Griekse dryaden, ze beschermden de vruchtbomen en o wee als je schade toebracht aan een boom, dan wachtte je een straf. Dáár was ik niet bang voor, liever wilde ik Dryope‘s ellendige verhaal[1],  een andere wending geven. Haar handen strekken zich in een hoopvol smeken naar de goden om haar toch los te maken van de stam, waaraan ze probeert zich te ontworstelen.  Nou, die worsteling heeft voor mij een poos geduurd, soms brak er iets af en moest ik een vervangend stuk inzetten, maar tenslotte is dit voor mij het meest waardevolle  beeld dat ik momenteel heb. Het is niet te koop, tenzij je de palindroomprijs van € 1313131 wilt betalen, dan wil ik het misschien wel verkopen.